ประวัติการแต่งกายกัมพูชา

ประวัติการแต่งกายกัมพูชา ชาวกัมพูชาพื้นเมืองนิยมใช้ผ้าขาวม้าหรือกร็อมาซึ่งเป็นจุดที่ทำให้ชาวเขมรต่างไปจากเพื่อนบ้านคือลาว ไทย

ประวัติการแต่งกายกัมพูชา  เป็นเครื่องแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียตั้งแต่สมัยอาณาจักรฟูนัน ประวัติการแต่งกายกัมพูชา ชุดประจำชาติของกัมพูชาคือ

Read More