เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดง

ประวัติ การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ

การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ(พระราม)
การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ จะเริ่มจากช่วงล่างล าดับแรกคือ การสวมก าไลข้อเท้า
(หัวบัว)และแหวนรอบ (แหวนรองก าไลข้อเท้า)อันเป็นเสมือนเครื่องประดับเท้า เพื่อมิให้ขาช่วง
ล่างโล่งเรียบเกินไป จากนั้นจึงจัดแต่งเครื่องแต่งกายตามล าดับของอุปกรณ์ที่ใช้ ดังนี้
– ใส่สนับเพลา เสมือนเป็นกางเกงชั้นใน
– นุ่งผ้านุ่ง (ใช้ผ้ายกนุ่งแบบจีบโจงหางหงส์) นุ่งทับสนับเพลา เป็นเสมือนการตกแต่งผ้า
ที่นุ่งไม่ให้ราบเรียบเกินไป ให้มีความวิจิตรประณีต และเป็นการยกย่องฐานันดรให้เห็นยศศักดิ์ที่
เหมาะสมของตัวละคร
– ใส่ห้อยข้างปิดทับผ้านุ่ง แยกซ้ายขวาให้ชายห้อยข้างชี้ออกเสมือนเป็นเครื่องตกแต่ง
ให้ผ้านุ่งดูวิจิตรขึ้น
– ใส่เสื้อแล้วเย็บกลึงให้แนบตัวผู้แสดง สีเขียวแทนสีกายพระราม ลวดลายเป็นเสมือน
ตัวเสื้อที่พระรามสวมใส่
– ใส่รัดสะเอวทับชายเสื้อเสมือนเป็นผ้าคาดเอว ปกปิดซ่อนชายเสื้อที่เกินออกมา และ
เป็นการเพิ่มความกระชับให้กับเสื้อและผ้านุ่ง
– ใส่ห้อยหน้า ตรงกลางระหว่างห้อยข้าง ปิดทับปมผ้าที่ผูกไว้เสมือนเป็นเครื่องตกแต่ง
ผ้านุ่งอีกชั้นหนึ่งอยู่ด้านนอกสุด
– ใส่อินทรธนูที่บ่า เสมือนเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่ง ช่วยให้ช่วงไหล่ดูผึ่งผายงดงามขึ้น
– ใส่กรองคอทับคอเสื้อปกปิดความไม่เรียบร้อย เพิ่มความงดงามไม่ให้ช่วงคอโล่งเรียบ
เกินไป
– ใส่ทับทรวง เป็นเครื่องประดับเสมือนสวมสายสร้อยพร้อมมีจี้ห้อยคอ
– ใส่สังวาล เป็นเครื่องประดับชั้นนอก ให้ส่วนไขว้อยู่ช่วงบนของทับทรวง
– ใส่เข็มขัด เป็นเครื่องประดับเอว อันเป็นความนิยมทั่วไป ที่นุ่งกางเกงหรือนุ่งผ้านุ่ง
ต้องมีสายเข็มขัดคาด ป้องกันการเลื่อนหลุด และเพื่อความงดงาม
– ใส่ก าไลแผง เป็นเครื่องประดับข้อมือ
– ใส่แหวนรอบ (รองก าไลแผง) และปะวะหล่ า เป็นเครื่องประดับข้อมือเช่นกัน เพื่อ
เพิ่มความแวววาวในขณะแสดง ท าให้ปลายแขนดูไม่แข็งกระด้างเกินไป
เมื่อตกแต่งเครื่องแต่งกายตามล าดับขั้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก่อนออก
แสดงผู้แสดงจึงสวมศิราภรณ์ประดับศีรษะคือ ชฎา (ชฎาพระยอดชัย)
ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงการแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ(พระราม)แสดงให้เห็นเป็น
แนวทางพอสังเขป ในการแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระราม ถ้าต้องการให้เกิดความวิจิตรงดงามสม
ภูมิของตัวละครควรต้องแต่งกายอย่างพิถีพิถัน ประณีตละเอียดลออ ซึ่งในการตกแต่งแต่ละชิ้นส่วน
ของเครื่องแต่งกาย จะมีขั้นตอน และกระบวนการ ที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นกลวิธีที่แยบยลของ
ช่างผู้แต่ง
การแต่งกายยืนเครื่องโขนตัวพระ(พระราม)ผู้แต่งตัว นางฉวีวรรณ ชื่นส าราญ อดีต
ข้าราชการฝ่ายพัสตราภรณ์และเครื่องโรง ส านักการสังคีต ผู้ได้รับการยกย่องจากบรรดาศิลปินว่า
เป็นผู้แต่งที่มีฝีมือชั้นเยี่ยม มีความประณีตในการแต่งกายได้อย่างวิจิตร และผู้แสดงแบบ นายสม
เจตน์ ภู่นา นาฏศิลปินช านาญการ กลุ่มนาฏศิลป์ ส านักการสังคีต

Comment here