เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ที่คุณไม่รู้ !?

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ ต้องรู้เอาไว้

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์ มนษยุ ์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แต่งกายด้วยเครื่องห่อหุ้มร่างกายที่ได้มาจากธรรมชาติเช่น ใบไม้ใบหญ้า หนังสัตว์ ขนนก ดิน สี ฯลฯ

ความเป็นมาของเครื่องนุ่งห่มมนุษย์

มนุษย์บางเผาพันธุ ์ใชสีจากพืชนํามาเขียน มาสัก เพื่อ  เป็นเครื่องตกแตงแทนการห่อหุ้มร่างกาย ระยะต่อมามนุษย ์ก็รู้จักวิธีดัดแปลงสิ่งที่มีตามธรรมชาติ   มาใช้ทําเป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกายให้เหมาะสม

เช่น การผูก มัด สาน ถัก ทอ ฯลฯ ตลอดจนถึงการ  ใช้วิธีการตัดและเย็บในปัจจุบัน จากปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้นพอจะสรุปความหมายของคํา  ว่า “เครื่องแต่งกาย” หมายถึง สิ่งที่มนุษยุ ์นํามาใช้เป็นเครื่องห่อหุ้มร่างกาย โดยที่มนุษย์มีความ จําเป็นต้องแต่งกายด้วยเหตุผลที่สำคัญคือ

1. ใช้ปกปิดร่างกาย 2. ให้ความอบอุ่น 3. เพื่อป้องกันสัตว์และแมลง

Comment here